You are here

Committee

Advisory Committee
Shuming Zhai / 翟樹民 , Google Research, USA
James Landay / 刘哲明 , University of Washington, USA

Conference Co-Chairs
Xiangshi Ren / 任向实 , Kochi University of Technology, Japan
Hong Z. Tan / 张虹 , Microsoft Research Asia, China & Purdue University, USA
Henry Duh / 杜本麟 , National University of Singapore, Singapore
Ying Yu / 于颖 , EOS Imaging, France

Program Co-Chairs
XiaoLong Zhang / 張小龍 , Penn State University, USA
Shengdong Zhao / 趙盛東 , National University of Singapore

Panel Co-Chairs
Zhigang Deng / 邓志刚 , University of Houston, USA
Xiang Cao / 曹翔 , Microsoft Research Asia, China

Publication Co-Chairs
Xiaojun Bi / 毕小俊 , Google, USA
Hai Ning Liang / 梁海宁 , Xi'an Jiaotong-Liverpool University, China

Publicity Co-Chairs
Tina Zhu / 朱滨 (EUROPE), KTH, Sweden

Feng Tian / 田豐 (CHINA), Chinese Academy of Science, China
Tony Huang / 黃偉棟 (AU/NZ), CSIRO, Australia
Hao Chun Wang / 王浩全 , National Tsing Hua University, Taiwan
Dingyun Zhu / 朱鼎贇 , Australian National University, Australia
Xiaojuan Ma / 麻晓娟 , Carnegie Mellon University, USA

Award Co-Chairs
Huahai Yang / 杨华海 (USA), IBM Research USA
Xiaojun Yuan, SUNY, USA

Industrial Chair
Gong Zhang / 张弓 , Huawei Noah's Ark Lab, Hong Kong

Finance Co-Chairs
Wei Li / 李维 , Autodesk Research, Canada
Huawei Tu / 涂华伟 , Retsumekan University, Japan

Local Arrangement Co-Chairs
Li Zheng / 李正 , CNRS, France
Xing Bin / 邢镔 , ATOS, France

Conference Chair Assistant

Chaky, Kochi University of Technology, Japan
Yingda Lv / 吕颖达 , Kochi University of Technology, Japan

Program Committee Members
Mike Chen, National Taiwan University, Taiwan
Yunan Chen, University of California – Irvine, USA
Ellen Yi-Luen Do , Georgia Institute of Technology, USA
Xianghua (Sharon) Ding, Fudan University, China
Honglu Du, Parc, USA
Xiaowen Fang, DePaul University, USA
Yang Li, Google Research, USA
Zheng Li, INRIA, France

Chunyuan Liao, FXPAL, USA
Grace Ngai / 倪恩恩 , Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
Yuechuan She, Facebook, USA
Minghui Sun / 孙铭会 , RIKEN, Japan
Jingtao Wang / 王京涛 , University of Pittsburgh, USA
Yang Wang / 汪洋 , Syracuse University, USA
Zefeng Wang, ISIR, France

Jun Wei, National University of Singapore, Singapore
Diana Yifan Xu, University of Central Lancashire, UK
Yun Yang, Swinburne University of Technology, Australia

Qiping Zhang, Long Island University, USA
Haimo Zhang, National University of Singapore, Singapore
Ping Zhang, Syracuse University, USA
Xiaomu Zhou, The State University of New Jersey, USA
Kening (Ken) Zhu, National University of Singapore, Singapore